O nás

Obecně prospěšná společnost EDUhelp získala v roce 2019 dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 101 na projekt Dětské skupiny v Bílovci (reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015490).

Podstatou projektu je rozšíření stávající dětské skupiny pro 12 dětí předškolního věku a její provoz v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022.

Dětské skupiny jsou provozovány na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od druhého roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Naše dětská skupina bude vycházet z principů Montessori pedagogiky, kterými jsou:

 • respektování vývojových etap dítěte,
 • činnosti ve věkově smíšených skupinách,
 • připravené prostředí pro rozvoj smyslové výchovy a dovedností pro praktický život,
 • svobodná volba činností,
 • důraz na dodržování pravidel a hranic,
 • přirozená výchova k odpovědnosti.

Aktuality

Volná kapacita

Pro školní rok 2020/2021 máme ještě několik volných míst. Žádosti o přijetí přijímáme na níže uvedeném emailu, popř. se zájemci můžou obrátit na vedoucího projektu dětské skupiny nebo vedoucí pečovatelku.

Jsme členem odborné sítě dětských skupin Moje dětská skupina

Naše dětská skupina se stala členem odborné sítě dětských skupin Moje dětská skupina. Toto členství nám umožňuje sdílet zkušenosti jiných provozovatelů dětských skupin z celé ČR, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, seminářích a workshopech pořádaných společností Family and Job, z.s. a jejich partnery. Zájemcům o informace z oblasti předškolní péče o děti v dětských skupinách, popř. i z oblasti slaďování profesního a rodinného života doporučujeme navštívit webové stránky mojedetskaskupina.cz, nebo familyandjob.cz.

 

 

Ceník

Od 1. 2. 2021 se cena za pobyt dítěte v dětské skupině neodvíjí od počtů dnů v týdnu, ve kterých dítě DS navštěvuje. Od tohoto termínu činí poplatek za využívání služeb dětské skupiny jednotnou částku ve výši 600,- Kč, ať už dítě navštěvuje dětskou skupinu jeden den v týdnu, nebo celý týden. 

Od školního roku 2018/2019 je stravování dětí zajištěno dovozem z jídelny Bílovecké nemocnice a.s. Cena obědu je 75,- Kč/ks, je možné také odebírat jen poloviční porci . Umožňujeme také individuální stravování, kdy stravu donáší rodič dítěte.Platba se hradí nejpozději do 25. dne předchozího měsíce bezhotovostně na účet: 5311049349/0800 s variabilním symbolem: rodné číslo dítěte bez lomítka, do poznámky uvést jméno dítěte.

GDPR

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů ve společnosti EDUhelp o.p.s.

Společnost EDUhelp o.p.s., se sídlem Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína - provozovatel Montessori dětské skupiny Bílovec, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje rodičů a dětí za účelem vedení předepsané evidence dětské skupiny a plnění informačních povinností ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména tyto právní předpisy:

 • § 11 zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 • § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
 • předpisy Operačního programu Zaměstnanost v působnosti MPSV ČR.

Kategorie dotčených osobních údajů

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost – rodičů a dítěte
 • adresní údaje – adresa bydliště, telefonní číslo, email
 • údaje o zdravotním stavu dítěte.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze shora uvedených právních předpisů (MPSV ČR, krajská hygienická stanice atd.)

Doba uložení osobních údajů

Společnost EDUhelp o.p.s. je po skončení projektu Montessori dětské skupiny Bílovec dne 31.12.2019 povinna po dobu 10-ti let archivovat dokumenty související s realizací projektu, včetně osobních údajů podpořených osob (rodičů a dětí).

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

EDUhelp o.p.s.

Severní 641

742 42 Šenov u Nového Jičína

ID datové schránky: yuh2zds

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Stanislav Kovář

737 276 428

info@eduhelpcz.cz

Prostřednictvím uvedených kontaktů je možné se v relevantních případech na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce osobních údajů obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontakt

Provozní doba: Po - Pá 07:00 - 16:00 hod.

Mgr. Stanislav Kovář - vedoucí projektu
+420 737 276 428
Kamila Chytilová - vedoucí pečovatelka
+420 601 554 937, +420 725 806 544
Wolkerova 911, Bílovec

Název projektu: Dětská skupina Bílovec

Informace o projektu

Číslo a název výzvy: 03_19_101 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

1. Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015490

2. Popis projektu
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Wolkerova 911, 743 01 Bílovec
Kapacita zařízení: 12
Typ zařízení: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Cílová skupina: Rodiče s dětmi
Harmonogram projektu: 1.1.2020 – 30.6.2022