O nás

Obecně prospěšná společnost EDUhelp získala v letošním roce dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 132 na projekt Montessori dětské skupiny v Bílovci (reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006863).

Podstatou projektu je vybudování dětské skupiny pro 8 dětí předškolního věku a její provoz v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Dětské skupiny jsou provozovány na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od druhého roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Naše dětská skupina bude vycházet z principů Montessori pedagogiky, kterými jsou:

 • respektování vývojových etap dítěte,
 • činnosti ve věkově smíšených skupinách,
 • připravené prostředí pro rozvoj smyslové výchovy a dovedností pro praktický život,
 • svobodná volba činností,
 • důraz na dodržování pravidel a hranic,
 • přirozená výchova k odpovědnosti.

Aktuality

Příměstský tábor

Na základě opakovaných požadavků ze strany rodičů jsme se rozhodli zorganizovat při naší dětské skupině v období školních prázdnin příměstský tábor STRÁŽCI LESA. Jelikož jsme měli první plánovaný termín od 16. – 20.7.2018 obsazen ještě předtím, než jsme stihli vytvořit infomační leták, naplánovali jsme ještě jeden turnus od 6. – 10.8.2018. Tímto jsme zahájili příjem přihlášek na tento II. turnus příměstského tábora.

Naplnění kapacity

Vzhledem k naplnění kapacity naší dětské skupiny budeme od dnešního dne přijímat žádosti o přijetí dítěte do DS pouze do pořadníku náhradníků.

Děkujeme za pochopení.

Jsme členem odborné sítě dětských skupin Moje dětská skupina

Naše dětská skupina se stala členem odborné sítě dětských skupin Moje dětská skupina. Toto členství nám umožňuje sdílet zkušenosti jiných provozovatelů dětských skupin z celé ČR, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, seminářích a workshopech pořádaných společností Family and Job, z.s. a jejich partnery. Zájemcům o informace z oblasti předškolní péče o děti v dětských skupinách, popř. i z oblasti slaďování profesního a rodinného života doporučujeme navštívit webové stránky mojedetskaskupina.cz, nebo familyandjob.cz.

Zahájení zápisu děti do dětské skupiny

Od počátku měsíce října 2017 zahajujeme zápis dětí od dvou let věku do naší dětské skupiny. Docházka dětí je možná i jen několik dnů v týdnu, musí však překročit alespoň 3 hodiny denně. Bližší informace získáte u vedoucího projektu Mgr. Stanislava Kováře, tel. 737276428, email: info@montessori-bilovec.cz, FB: montessoribilovec.

Letáček ke stažení  zde.

Hledáme zájemce o pracovní místo pečující osoby

Pro doplnění našeho týmu hledáme zájemce o pracovní pozici pečující osoby. Odbornou způsobilostí pro pečující osoby v dětských skupinách je:

 • vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa podle zvláštního právního předpisu,
 • vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu,
 • vzdělání učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele podle zvláštního právního předpisu,
 • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu,
 • odborná způsobilost k výkonu lékaře,
 • jiné kvalifikace, které jsou obsahově velmi blízké odborným způsobilostem vymezeným v předchozích bodech, jako je středoškolské vzdělání s pedagogickým, zdravotnickým nebo sociálním zaměřením ukončené maturitní zkouškou, nebo jako jsou kvalifikace k výkonu dalších profesí v pedagogické oblasti (např. kvalifikace pro speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, pedagoga volného času).

Plánovaný nástup do pracovního poměru je od 1. 1. 2018. Bližší informace podá vedoucí projektu Mgr. Stanislav Kovář, tel. 737276428.

Ceník

Cena za pobyt dítěte v dětské skupině se odvíjí od počtů dnů v týdnu, ve kterých bude dítě DS navštěvovat.

Počet dnů v týdnu Výše úhrady Kč/měsíc
1 den    700,- Kč
2 dny    900,- Kč
3 dny 1.100,- Kč
4 dny 1.300,- Kč
5 dnů 1.500,- Kč

Platba se hradí nejpozději do 25. dne předchozího měsíce bezhotovostně na účet: 5311049349/0800 s variabilním symbolem: rodné číslo dítěte bez lomítka, do poznámky uvést jméno dítěte.

Od školního roku 2018/2019 je stravování dětí zajištěno dovozem z jídelny Bílovecké nemocnice a.s. Cena obědu je 75,- Kč/den, je možné také odebírat jen poloviční porci . Umožňujeme také individuální stravování, kdy stravu donáší rodič dítěte.

GDPR

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů ve společnosti EDUhelp o.p.s.

Společnost EDUhelp o.p.s., se sídlem Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína - provozovatel Montessori dětské skupiny Bílovec, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje rodičů a dětí za účelem vedení předepsané evidence dětské skupiny a plnění informačních povinností ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména tyto právní předpisy:

 • § 11 zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 • § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
 • předpisy Operačního programu Zaměstnanost v působnosti MPSV ČR.

Kategorie dotčených osobních údajů

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost – rodičů a dítěte
 • adresní údaje – adresa bydliště, telefonní číslo, email
 • údaje o zdravotním stavu dítěte.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze shora uvedených právních předpisů (MPSV ČR, krajská hygienická stanice atd.)

Doba uložení osobních údajů

Společnost EDUhelp o.p.s. je po skončení projektu Montessori dětské skupiny Bílovec dne 31.12.2019 povinna po dobu 10-ti let archivovat dokumenty související s realizací projektu, včetně osobních údajů podpořených osob (rodičů a dětí).

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

EDUhelp o.p.s.

Severní 641

742 42 Šenov u Nového Jičína

ID datové schránky: yuh2zds

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Stanislav Kovář

737 276 428

info@eduhelpcz.cz

Prostřednictvím uvedených kontaktů je možné se v relevantních případech na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na správce osobních údajů obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontakt

Provozní doba: Po - Pá 07:00 - 16:00 hod.

Mgr. Stanislav Kovář - vedoucí projektu
+420 737 276 428
Renáta Světlíková - vedoucí pečovatelka
+420 601 554 937
Wolkerova 911, Bílovec

Název projektu: Montessori dětská skupina Bílovec

Informace o projektu

Číslo a název výzvy: 03_16_132 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

1. Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006863

2. Popis projektu
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Wolkerova 911, 743 01 Bílovec
Kapacita zařízení: 8
Typ zařízení: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Cílová skupina: Rodiče s dětmi
Harmonogram projektu: 1.7.2017 – 31.12.2019