O nás

Obecně prospěšná společnost EDUhelp získala v letošním roce dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 132 na projekt Montessori dětské skupiny v Bílovci (reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006863).

Podstatou projektu je vybudování dětské skupiny pro 8 dětí předškolního věku a její provoz v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Dětské skupiny jsou provozovány na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od druhého roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Naše dětská skupina bude vycházet z principů Montessori pedagogiky, kterými jsou:

 • respektování vývojových etap dítěte,
 • činnosti ve věkově smíšených skupinách,
 • připravené prostředí pro rozvoj smyslové výchovy a dovedností pro praktický život,
 • svobodná volba činností,
 • důraz na dodržování pravidel a hranic,
 • přirozená výchova k odpovědnosti.

Aktuality

Naplnění kapacity

Vzhledem k naplnění kapacity naší dětské skupiny budeme od dnešního dne přijímat žádosti o přijetí dítěte do DS pouze do pořadníku náhradníků.

Děkujeme za pochopení.

Jsme členem odborné sítě dětských skupin Moje dětská skupina

Naše dětská skupina se stala členem odborné sítě dětských skupin Moje dětská skupina. Toto členství nám umožňuje sdílet zkušenosti jiných provozovatelů dětských skupin z celé ČR, příkladů dobré praxe a také účast na společných projektech, seminářích a workshopech pořádaných společností Family and Job, z.s. a jejich partnery. Zájemcům o informace z oblasti předškolní péče o děti v dětských skupinách, popř. i z oblasti slaďování profesního a rodinného života doporučujeme navštívit webové stránky mojedetskaskupina.cz, nebo familyandjob.cz.

Zahájení zápisu děti do dětské skupiny

Od počátku měsíce října 2017 zahajujeme zápis dětí od dvou let věku do naší dětské skupiny. Docházka dětí je možná i jen několik dnů v týdnu, musí však překročit alespoň 3 hodiny denně. Bližší informace získáte u vedoucího projektu Mgr. Stanislava Kováře, tel. 737276428, email: info@montessori-bilovec.cz, FB: montessoribilovec.

Letáček ke stažení  zde.

Hledáme zájemce o pracovní místo pečující osoby

Pro doplnění našeho týmu hledáme zájemce o pracovní pozici pečující osoby. Odbornou způsobilostí pro pečující osoby v dětských skupinách je:

 • vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa podle zvláštního právního předpisu,
 • vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu,
 • vzdělání učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele podle zvláštního právního předpisu,
 • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle zvláštního právního předpisu,
 • odborná způsobilost k výkonu lékaře,
 • jiné kvalifikace, které jsou obsahově velmi blízké odborným způsobilostem vymezeným v předchozích bodech, jako je středoškolské vzdělání s pedagogickým, zdravotnickým nebo sociálním zaměřením ukončené maturitní zkouškou, nebo jako jsou kvalifikace k výkonu dalších profesí v pedagogické oblasti (např. kvalifikace pro speciálního pedagoga, asistenta pedagoga, pedagoga volného času).

Plánovaný nástup do pracovního poměru je od 1. 1. 2018. Bližší informace podá vedoucí projektu Mgr. Stanislav Kovář, tel. 737276428.

Ceník

Cena za pobyt dítěte v dětské skupině se odvíjí od počtů dnů v týdnu, ve kterých bude dítě DS navštěvovat.

Počet dnů v týdnu Výše úhrady Kč/měsíc
1 den    700,- Kč
2 dny    900,- Kč
3 dny 1.100,- Kč
4 dny 1.300,- Kč
5 dnů 1.500,- Kč

Platba se hradí nejpozději do 25. dne předchozího měsíce bezhotovostně na účet: 23 0132 2627/2010 s variabilním symbolem: rodné číslo dítěte bez lomítka, do poznámky uvést jméno dítěte.

Stravování dětí je zajištěno dovozem ze školní jídelny ZŠ Komenského v Bílovci. Cena stravy (přesnídávka, oběd, svačinka) je 70,- Kč/den. Umožňujeme také individuální stravování, kdy stravu donáší rodič dítěte.

Kontakt

Provozní doba: Po - Pá 07:00 - 16:00 hod.

Mgr. Stanislav Kovář - vedoucí projektu
+420 737 276 428
Renáta Světlíková - vedoucí pečovatelka
+420 601 554 937
Wolkerova 911, Bílovec

Název projektu: Montessori dětská skupina Bílovec

Informace o projektu

Číslo a název výzvy: 03_16_132 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

1. Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006863

2. Popis projektu
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Wolkerova 911, 743 01 Bílovec
Kapacita zařízení: 8
Typ zařízení: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Cílová skupina: Rodiče s dětmi
Harmonogram projektu: 1.7.2017 – 31.12.2019